De Baptistengemeente Groningen is een algemeen nut beogende instelling, ook wel ANBI genoemd. We hebben deze ANBI status omdat we voldoen aan de wettelijke eisen van de belastingdienst. Op deze pagina leest u meer informatie over onze gemeente t.b.v. de ANBI status.

De naam van de gemeente is: Baptistengemeente Groningen

Deze naam is vastgelegd in de statuten van 18 november 2015.

De Baptistengemeente Groningen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van art. 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente

De gemeente aanvaardt als haar grondslag uitsluitend Gods openbaring zoals deze door de Bijbel tot haar gekomen is. De leden van de gemeente belijden in gehoorzaamheid aan de Bijbel Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als Redder en Heer; de leden van de gemeente zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel van de gemeente

De gemeente stelt zich ten doel:

  • a. De grote daden van God te verkondigen, naar de opdracht in 1 Petrus 2:9.
  • b. Elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en dienstbetoon.
  • c. Mensen te winnen voor Christus, naar de opdracht van MatteĆ¼s 28:19 en 20.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Relevante documenten

Korte versie jaarverslag 2022

Beleidsplan voor 2022 – 2024

Checklist controle naleving ANBI status

Controleverslag naleving ANBI status

Standaardformulier publicatieplicht kerkgenootschappen

Fiscaal nummer van de gemeente

RSIN: 2997 356
KVK:  76441687

Contactgegevens:
Korreweg 47
9714 AB  Groningen
050-5730074
secretaris@baptistengemeente.info

Bestuurssamenstelling

De raad van de Baptistengemeente Groningen bestaat uit
–  Voorzitter
–  Secretaris
–  Penningmeester
–  2 overige raadsleden

Beleidsplan van de Baptistengemeente Groningen

Klik hier om een pdf bestand van het beleidsplan voor 2022 – 2024 te downloaden

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger alsmede de gastsprekers, volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.

Lees hier het Salarisadvies van de Unie van Baptistengemeenten

Lees hier het Advies vergoedingen spreekbeurten

Leden van de raad en diverse commissies ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

Lees hier de statuten van de Unie van Baptistengemeenten. Daarin staat vermeld:

Artikel 1.

1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Grondslag

Artikel 2

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel

Artikel 3

Het doel van de Unie is:
1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.