De Baptistengemeente Groningen is een algemeen nut beogende instelling, ook wel ANBI genoemd. We hebben deze ANBI status omdat we voldoen aan de wettelijke eisen van de belastingdienst. Op deze pagina leest u meer informatie over onze gemeente t.b.v. de ANBI status.

De naam van de gemeente is: Baptistengemeente Groningen

Deze naam is vastgelegd in de statuten van 18 november 2015

De Baptistengemeente Groningen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van art. 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente

De gemeente aanvaardt als haar grondslag uitsluitend Gods openbaring zoals deze door de Bijbel tot haar gekomen is. De leden van de gemeente belijden in gehoorzaamheid aan de Bijbel Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als Redder en Heer; de leden van de gemeente zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel van de gemeente

De gemeente stelt zich ten doel: a. De grote daden van God te verkondigen, naar de opdracht in 1 Petrus 2:9. b. Elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en dienstbetoon. c. Mensen te winnen voor Christus, naar de opdracht van Matteüs 28:19 en 20.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

Fiscaal nummer van de gemeente

RSIN:0029.97.356
0820 9675 9714 (unie)
Contactgegevens:

Korreweg 47
9714 AB  Groningen
050-5730074
secretaris@baptistengemeente.info

Bestuurssamenstelling

De raad van de Baptistengemeente Groningen bestaat uit
–  Voorzitter
–  Secretaris
–  Penningmeester
–  2 overige raadsleden

Beleidsplan van de Baptistengemeente Groningen

Klik hier om een pdf bestand van het beleidsplan van 2016 -2020 te downloaden

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger alsmede de gastprekers, volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.

Lees hier het Salarisadvies van de Unie van Baptistengemeenten

Lees hier het Advies vergoedingen spreekbeurten

Leden van de raad en diverse commissies ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

Lees hier de statuten van de Unie van Baptistengemeenten. Daarin staat vermeld:

Artikel 1.

1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

Grondslag

Artikel 2

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

Doel

Artikel 3

Het doel van de Unie is:
1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Financiële verantwoording

Een tabel met de begroting en resultaten van de afgelopen jaren, alle bedragen zijn in €.

Baten: Begroting 2018 Resultaat 2018 Begroting 2019
Vaste bijdragen en collecten 71524 68164 68524
Verhuur 12000 10275 12000
Rente 9000 225 200
Overige inkomsten 4200 5483 2950
Totaal 96724 84147 83674
Lasten:
Salaris en vergoedingen 52500 52662 58088
Afdracht Unie en bestemmingscollecten 13624 14966 14624
Onderhoud en huisvestingskosten 18000 21170 16500
Medewerking diensten / activiteiten 4000 2534 3300
Aanschaffingen / Techniek 500 1590 500
Overige kosten 20050 21400 18050
Totaal 108674 114322 111062
Resultaat -11950 -30175 -27388